تاگ: زندان

٥٠٠ تمەن زۆر بوو!

ئەردەڵان باستانی زۆر زوو ماندوو دەبم. با منداڵە کاریگەریش بم و پێمەڕەکاریشم کردبێت، بەڵام هێندەی بەسەردا تێپەریوە کە جوان وەبیریشم نایەتەوە پێمەڕەیان چۆن بەدەستەوە دەگرت. ١٥ ساڵ هەر دانیشی و…